2 نوامبر

فناوري

دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.